top of page

AL toptan satış şirketinin genel iş ve ödeme koşulları ve koşulları e. K.  (Gizlilik Politikası aşağıdadır)

Durum: Ocak 2022

§ 1 Uygulama kapsamı, üçüncü taraf hüküm ve koşullarının hariç tutulması

(1) Tüm tekliflerimiz, teslimatlarımız ve hizmetlerimiz bunlara dayanmaktadır.
Koşullar. Teklifimiz, § 13 BGB'ye göre açıkça son tüketicileri hedeflememektedir. Aşağıdaki koşullar yalnızca BGB § 14 anlamındaki girişimciler, kamu hukuku kapsamındaki bir tüzel kişilik veya kamu hukuku kapsamındaki özel bir fon (bundan böyle "müşteri" olarak anılacaktır) için geçerlidir.

 

(2) Hüküm ve koşullarımız, müşteriye yönelik gelecekteki tekliflere, teslimatlara ve hizmetlere yenilenmiş açık referanslar olmasa bile, devam eden iş ilişkileri için geçerlidir.

 

(3) Müşterinin çelişkili veya farklı hüküm ve koşullarının bilgisi dahilinde müşteriye teslimatı koşulsuz olarak gerçekleştirmemiz halinde de hüküm ve koşullarımız geçerlidir.

 

(4) Genel hüküm ve koşullarımız münhasıran geçerlidir. Diğer genel hüküm ve koşulların, özellikle müşterinin satın alma koşullarının uygulanabilirliği, bunların uygulanmasına yazılı olarak açıkça muvafakat vermediğimiz sürece, genellikle hariç tutulur.

 

 

 

§ 2 Sözleşme akdi, teslimat kapsamı, temlik yasağı

(1) Tekliflerimiz, yazılı olarak başka bir husus üzerinde anlaşmaya varılmadıkça, genellikle ücretsizdir ve bağlayıcı değildir.

 

(2) Sözleşmeler ve sözleşmeler, yalnızca yazılı sipariş onayımız veya teslimatımız yoluyla bağlayıcı hale gelir. Aynısı ekler, değişiklikler veya yan anlaşmalar için de geçerlidir.

 

(3) Yazılı sipariş teyidimiz veya bu mümkün değilse teklifimiz teslimat ve hizmetin kapsamı için belirleyicidir.

 

(4) Ürünlerimizle ilgili tüm bilgiler, özellikle tekliflerimizde ve yayınlarımızda yer alan çizimler, boyutlar ve performans bilgileri ile diğer teknik bilgiler yaklaşık ortalama değerlerdir. Sektörde alışılagelmiş şekil, renk, miktar, ağırlık, miktar ve boyutlardaki toleranslar açıkça saklıdır.

 

(5) Teknik çizimler, çizimler, açıklamalar, ağırlıklar ve boyutlar gibi teklifimizin dayandığı belgeler ve belgeler, yalnızca yazılı olarak açıkça kararlaştırıldığı takdirde sözleşmeye dayalı anlaşmanın konusunu oluşturur. Sözleşmenin amacını ve teslimatı önemli ölçüde etkilemeyen bu tür değişiklik ve düzeltmeler yapma hakkımız saklıdır. Tüm belgeler ve belgeler bizim mülkiyetimizde kalır ve müşteri tarafından saklanamaz, kopyalanamaz veya başka bir şekilde çoğaltılamaz veya üçüncü şahısların erişimine açılamaz ve talebimiz üzerine derhal bize iade edilmelidir. Bu belgelerin tüm mülkiyet hakları bizim lehimize, belgeleri müşteriye bıraksak bile yerinde kalır.

 

(6) Müşterinin bize karşı iddiaları ancak bizim açık yazılı onayımız ile devredilebilir. Aynısı, müşterinin sözleşme ilişkisiyle bağlantılı yasal talepleri için de geçerlidir.

 

(7) Müşterinin spesifikasyonlarına (örneğin çizimler, numuneler veya diğer bilgiler) göre üretim yapılması durumunda, yalnızca müşterinin spesifikasyonlarına uygun olarak yürütülmesinden sorumluyuz.

 

(8) Müşterinin özelliklerine göre tarafımızca üretilen ürünlerin müşterinin amaçlarına uygun olması ve müşterinin mevcut bileşenleri ile birlikte çalışması konusunda hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

 

(9) Müşteri, kendisi tarafından sağlanacak çizimler, ölçüler, numuneler ve benzerleri için tüm sorumluluğu üstlenir. Müşteri, kendisi tarafından sunulan uygulama çizimlerinin üçüncü şahıs mülkiyet haklarını ihlal etmemesini sağlamaktan sorumludur. Bu bağlamda, müşteri tüm üçüncü şahıs iddialarına karşı bizi tazmin eder.

 

 

§ 3 Teslimat süreleri

(1) Kararlaştırılan teslimat süresi, en erken sözleşmenin imzalanmasıyla başlar ve tüm ticari ve teknik soruların açıklığa kavuşturulmasını gerektirir. Teslimat süresinin başlangıcı, müşterinin gerekli tüm belgeleri veya onayları sağladığı ve üzerinde anlaşmaya varılan herhangi bir avans ödemesini (ör. avans banka havalesi, ön ödeme) yapmış olduğunu varsayar.

(

2) Teslimat kalemleri bir nakliyeciye teslim edilmiş veya müşteriye teslim edilmeye hazır olduğu bildirilmişse, teslimat süresi karşılanmış sayılır. sorumludur.

 

(3) Mücbir sebep halleri veya öngörülemeyen ve olağanüstü olayların meydana gelmesi bizi veya tedarikçilerimizi etkiliyorsa teslimat süresi makul ölçüde uzatılır. Bu anlamda öngörülemeyen olaylar, özellikle ayaklanmalar, grevler, lokavtlar, yangın, müsadere, boykotlar, yasal veya resmi emirler ve kısıtlamalar veya tedarikçilerimiz tarafından yapılan yanlış veya geç teslimatlardır, çünkü bu olaylar bizim sorumluluğumuzda değildir ve performans yükümlülüklerimizi etkiler. Bu gibi durumlar nedeniyle teslimat süresinin makul bir süreye uzatılması durumunda, müşteri bu uzatılan teslimat süresinin sona ermesinden sonra sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşteri kısmi teslimatlarla ilgileniyorsa, müşteri sözleşmeden kısmen de cayabilir. Halihazırda kısmi teslimatlar ve/veya kısmi hizmetler gerçekleştirmişsek, müşteri ancak bizim tarafımızdan yapılan kısmi teslimat ve/veya hizmetten hiçbir menfaatinin olmadığı kanıtlanırsa sözleşmenin tamamından geri çekilebilir. Geri çekilmeye yönelik diğer yasal veya sözleşmeye dayalı haklar etkilenmeden kalır.

 

(4) Teslimatta temerrüde düşersek ve müşteri sonuçsuz olarak sona eren makul bir ek süre belirledikten sonra, müşteri sözleşmeden cayma hakkına sahiptir veya müşteri bizim tarafımızdan kısmi teslimatla ilgileniyorsa, sözleşmenin bazı bölümlerinden çekilmek. Halihazırda kısmi teslimatlar ve/veya kısmi hizmetler gerçekleştirmişsek, müşteri ancak bizim tarafımızdan yapılan kısmi teslimat ve/veya hizmetten hiçbir menfaatinin olmadığı kanıtlanırsa sözleşmenin tamamından geri çekilebilir. Müşterinin diğer talepleri - özellikle düşük performanstan kaynaklanan tazminat talepleri veya gecikmeden kaynaklanan hasarlar - aşağıdaki § 10'da açıkça belirtilmedikçe hariç tutulur. Bu koşulların 10. maddesinin gecikme nedeniyle tarafımızdaki sorumluluğu haklı çıkardığı durumlarda, müşteri gecikme için sabit oranlı bir tazminat talep etme hakkına sahiptir. Her bir tam haftalık gecikme için %0,5'tir, ancak gecikme sonucunda zamanında veya sözleşmeye uygun olarak kullanılamayan toplam teslimatın o kısmının değerinin %5'inden fazla olamaz. Taraflar, zararın gerçekte daha yüksek veya daha düşük olduğunu kanıtlamakta serbesttirler.

 

(5) Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, teslimat süresinin bitiminden önceki teslimatlara ve kısmi teslimatlara izin verilir.

 

 

§ 4 Fiyatlar, Ödeme, Kısmi Ödeme

(1) Belirtilen fiyatlar fabrika teslimi, Incoterms 2010 içindir ve net fiyatlardır, açıkça belirtilmese dahi geçerli satış vergileri dahil değildir ve paketleme, nakliye, kurulum, nakliye, sigorta masrafları, gümrükleme masrafları dahil değildir. ödemeler ve yapılan diğer masraflar için herhangi bir Banka ve işlem masrafları.

 

(2) Faturalarımızın kesinti yapılmadan hemen ödenmesi gerekir. Müşteriye bir indirim sağladıysak, bu yalnızca kararlaştırılan tutarda ve zamanında ödeme ile talep edilebilir. Yetkisiz indirim kesintileri talep edilecektir.

 

(3) Müşteri, temerrüdü haklı çıkaran diğer koşullar (örneğin bir ödeme hatırlatması veya kararlaştırılan daha kısa bir ödeme süresi veya takvime dayalı bir ödeme süresi) kararlaştırılmadıkça, faturanın alınmasından sonra en geç 30 gün içinde temerrüde düşer. Temerrüt anından itibaren müşteri, baz faiz oranının yüzde 8 üzerinde temerrüt faizi borçludur.

 

(4) Ödemede gecikme olması durumunda, gecikmiş alacakların tamamının ödenmesine bağlı olarak daha fazla teslimat yapma hakkına sahibiz.

 

(5) Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, ücretler ve maaşlar, hammadde veya tedarik maliyetleri, enerji maliyetleri, navlun maliyetleri ve gümrük vergileri veya diğer malzemeler için maliyetlerimiz önemsizden fazla artarsa, fiyatları ve/veya navlun tarifelerini değiştirme hakkına sahibiz. . Bu hak, devam eden bir yükümlülükten kaynaklanan teslimatlar ve hizmetler için de geçerlidir.

 

(6) Ayrıca, sözleşmenin imzalanmasından sonra koşulların bize bilinmesi halinde, müşterinin hizmeti tamamen veya kısmen sağlayamayacağından korkulması durumunda hizmetimizi reddetme hakkına sahibiz. veya zamanında değil. Müşteri bize uygun teminat yatırırsa bu geçerli değildir. Bu, özellikle ticari kredi sigortacımız sözleşmenin akdedilmesinden sonra satın alma fiyatı riskini sigortalamayı reddederse geçerlidir.

 

(7) Vade tarihinde, ilgili baz faiz oranının 5 puan üzerinde, önceden ihtara gerek olmaksızın faiz talep etme hakkımız vardır.

 

(8) Müşterinin karşı iddialarına karşı mahsup işlemine veya alıkoyma haklarının iddiasına yalnızca şu durumlarda izin verilir:

karşı iddialar tartışılmazsa veya yasal olarak kurulmuşsa.

 

(9) Ödeme aracı olarak çek ve/veya senet kabul etmiyoruz.


(10) Tüm ödemeler münhasıran bize EURO cinsinden yapılacaktır. Her türlü kur riski müşteriye aittir.

 

 

§ 5 Fesih

(1) Müşteri, sipariş edilen malları teslim etmeden önce siparişi iptal ederse, müşteri, kararlaştırılan satın alma fiyatını ödemekle yükümlü olmaya devam eder. Siparişin iptali sonucunda tasarruf ettiğimiz masraflar veya teslim etmemekle kaybettiğimiz kar, ödenecek satın alma bedelinden mahsup edilir. Hangi hesaplama yöntemini kullanacağımızı seçmekte özgürüz.

 

(2) Teslim edilecek hizmetlerin üretimine başlanmadan önce müşteri tarafından fesih halinde, müşteri tarafından tarafımıza tazmin edilecek tutar toplu olarak tahsil edilecektir.
Kararlaştırılan satın alma fiyatının %10'u kabul edildi. Hem biz hem de müşteri, gerçek hasarın bu miktardan daha yüksek veya daha düşük olduğunu kanıtlamakta özgürdür.

 

 

§ 6 Riskin Geçmesi, Sevk, Paketleme

(1) Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, teslimat kalemleri müşteriye fabrika çıkışı teslim edilir.

 

(2) Teslimat kalemlerinin kazara kaybolma riski, teslimat kalemleri nakliyeciye teslim edildiğinde müşteriye geçer. Bu aynı zamanda, paketleme ve nakliye masraflarını üstlensek bile, nakliyeyi müşteri adına gerçekleştiriyorsak da geçerlidir. Müşterinin sorumlu olduğu durumlardan dolayı ürünlerin gönderimi gecikirse, teslimatın hazır olduğunun bildirilmesiyle kazara devir riski müşteriye geçer.

 

(3) Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, öğelerin paketlenme ve sevk edilme şeklinden biz sorumluyuz.

 

(4) Teslimat kalemleri için nakliye sigortası, ancak müşterinin açık yazılı talebi üzerine ve masrafları müşteriye ait olmak üzere yaptırılacaktır.

 

 

§ 7 Başlığın tutulması

(1) Müşteriye karşı iş ilişkisinden kaynaklanan tüm taleplerimizin tamamı ödenene kadar tarafımızdan teslim edilen tüm öğelerin mülkiyetini saklı tutarız.

(2) Müşteri, herhangi bir zamanda, bizim talebimiz üzerine ve bir iflas başvurusu durumunda, mülkiyetin muhafazasına tabi olan sözleşmenin konusunu görünür bir şekilde "AL toptan e. K., Hemsbach".

(3) Müşteri, saklı tutulan malları işlerse, bu, Alman Medeni Kanununun 950. Maddesi anlamında üretici olarak bizim için yapılır. Tarafımızdan teslim edilen mallar işlenirse veya başka maddelerle ayrılmaz bir şekilde karıştırılırsa, yeni ürünlerin, malların fatura değerinin kullanılan diğer malların fatura değerine oranı oranında ortak mülkiyet ediniriz. Müşteri, yukarıda belirtilen güvenlik çıkarlarının korunması koşuluyla, teslimat kalemlerini olağan iş akışı içinde daha fazla işleyebilir.

 

(4) Ürünlerin mülkiyet hakkının uzun süreli muhafazası bozulmadan kaldığı sürece, müşteri teslimat kalemlerini olağan iş akışı içinde yeniden satabilir (satış hakkının devri aşağıda Bölüm 4'te düzenlenmiştir). Müşterinin mülkiyeti, güvenlik devrini, rehin veya benzeri önlemleri devretmesine izin verilmez.

 

(5) Teslimat kalemlerinin yeniden satışı durumunda, müşteri, yeniden satıştan kaynaklanan tüm iddiaları üçüncü şahıslara devreder. Bu görevi kabul ediyoruz. Satılan malların yalnızca müşterek sahipleriysek, devir yalnızca müşteriye karşı taleplerimizin tutarı kadar gerçekleşir.

 

(6) Müşteriye, hesabımız için bize devredilen talebi kendi adına tahsil etmesi için cayılabilir bir şekilde yetki veriyoruz. Bu yetkinin geri alınmasına yalnızca, müşterinin bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini, özellikle de ödeme yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmemesi, iflas etmesi veya iflas etmesi, iflas davası açılması için başvuruda bulunması veya bu tür bir başvurunun aşağıdaki nedenlerle reddedilmesine izin verilir. varlıkların eksikliği. Alacaklarımızı tahsil etme yetkisinin geri alınması durumunda, müşteri alacağın bize devredildiğini borçluya bildirmelidir. Ayrıca, mülkiyetin uzatılmış tutulmasını üçüncü taraflara ifşa etmekte özgürüz.

 

(7) Müşterinin malvarlığı aleyhine aciz davası açılması veya malvarlığının yetersiz olması nedeniyle reddedilmesi durumunda, müşterinin mülkiyeti muhafazaya tabi malları elden çıkarma, işleme koyma veya temlik edilen alacakları tahsil etme hakkı, açık bir iptal olmaksızın dahi sona erer. Müşteri veya üçüncü bir kişi iflas davası açılması için başvuruda bulunursa veya iflas veya aşırı borçlanma meydana gelirse ödemeler askıya alınır. Bu durumlarda ve ayrıca § 7 fıkra 5'teki durumlarda, makul bir süre sonra sözleşmeden çekilme hakkımız vardır ve bunun sonucunda ayrılmış malları geri alabiliriz. Müşteri, rezerve edilen malları teslim etmekle yükümlüdür. Mülkiyetin korunmasına tabi malların her kullanımından elde edilen gelir - kullanım maliyetleri eksi - müşteriye bize karşı olan yükümlülüklerine göre alacaklandırılacaktır.

 

(8) Temlik edilen alacakları tahsil etme yetkisinin geri alınması durumunda, müşteri, kendisine karşı devir olunan haklardan kaynaklanan hangi üçüncü şahıs alacaklarının ne kadar olduğunu derhal yazılı olarak bize bildirmekle yükümlüdür.

 

(9) Bize sağlanan menkul kıymetler, teminat altına alınacak talepleri aşan

%20'yi aşarsa, müşterinin talebi üzerine kendi takdirimize bağlı olarak makul miktarda menkul kıymeti serbest bırakmakla yükümlüyüz.


(10) Müşteri, üçüncü şahısların saklı tutulan mallara, temlik edilen taleplere veya diğer belge ve belgelere erişmesi halinde derhal yazılı olarak bizi bilgilendirmelidir. Ayırt edilmiş ürünlerimizin üçüncü şahıslara karşı da dahil olmak üzere tüm yasal savunma masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır.

 

 

§ 8 Garanti

(1) Teslimat kalemindeki maddi kusurlardan ve mülkiyet kusurlarından aşağıdaki hükümler uyarınca sorumluyuz.

 

(2) Belirli mülkler, ancak bunu yazılı olarak açıkça teyit ettiğimiz takdirde tarafımızca garanti edilmiş sayılır. Bir garanti, yalnızca bir mülkü yazılı olarak "garantili" olarak tanımladığımız takdirde tarafımızca kabul edilmiş sayılır.

 

(3) Tespit edilebilir kusurlar, eksiklikler veya hatalı teslimatlar derhal, en geç teslimattan sonraki bir hafta içinde, ancak her halükarda bağlantı, karıştırma, işleme, döşeme, yapıştırma veya kurulumdan önce yazılı olarak bize bildirilmelidir; aksi takdirde, biz veya yasal temsilcilerimiz veya vekil temsilcilerimiz hileli niyetten suçlu olmadıkça, teslimat kalemi onaylanmış kabul edilir. Gizli kusurlar, keşfedildikten sonra en geç 7 gün içinde derhal yazılı olarak bize bildirilmelidir. §§ 377, 378 HGB de geçerlidir.

 

(4) Bildirilen şikayetleri ortaklaşa belirleme ve tahliyede hazır bulunma imkanına sahibiz.

malzeme testleri.

 

(5) Bir yapı için olağan amacına uygun olarak kullanılmış ve kusuruna neden olmuşsa, kusur iddiaları, teslim tarihinden 5 yıl sonra zamanaşımına uğrar. Diğer tüm açılardan, kusur talepleri teslimattan on iki ay sonra zamanaşımına uğrar.

 

(6) Maddi ve yasal kusurlara ilişkin garantimiz, ek performansla sınırlıdır. Ek performans sağlama yükümlülüğümüzün bir parçası olarak, kusuru gidermeyi veya yenisini teslim etmeyi seçme hakkına sahibiz. Makul bir süre içinde bu yükümlülüğü yerine getirmezsek veya tekrarlanan denemelere rağmen bir onarım başarısız olursa, müşteri satın alma fiyatını düşürme veya sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir. Sadece önemsiz bir kusur varsa, sözleşmenin iptali hariç tutulur. Ek olarak, kusursuz kısmi teslimatlar yaptıysak, sözleşmenin tamamının feshedilmesine ancak, müşterinin yapılan kısmi teslimatlara olan ilgisinin kanıtlanamaz hale gelmesi durumunda izin verilir. Diğer talepler, özellikle masrafların geri ödenmesi talepleri veya tazminat talepleri, yalnızca aşağıdaki § 10 hükümleri çerçevesinde mevcuttur. Değiştirilen parçalar bizim malımız olur veya bizim malımız olarak kalır ve masrafları bize ait olmak üzere bize geri gönderilir. rica etmek.

 

(7) Müşteri, teslimat türü nedeniyle iade mümkün olmadığı sürece, kusurlu malları onarım veya değiştirme teslimatı için bize göndermelidir. Ek performans amacıyla yapılan nakliye masraflarını, ancak yalnızca satın alınan malların amaçlandığı şekilde teslim edildiği yerden ve maksimum satın alma fiyatına kadar üstleniyoruz.

 

(8) Müşteri, onarım veya değiştirme teslimatı için bize gereken zamanı ve fırsatı vermelidir. Yalnızca operasyonel güvenliği tehlikeye atan acil durumlarda, orantısız olarak büyük bir hasarın önlenmesi veya kusurun giderilmesinde geç kalınması durumunda, müşterinin bize önceden bildirdikten sonra kusuru kendisi veya üçüncü bir tarafça giderme ve bize tazmin etme hakkı vardır. gerekli maliyetleri talep etmek için.

 

(9) §§ 478, 479 BGB uyarınca rücu talepleri, yalnızca tüketicinin talebinin haklı olması ve yalnızca yasal kapsamda olması durumunda mevcuttur, ancak bizimle kararlaştırılmamış iyi niyet düzenlemeleri için geçerli değildir ve hak sahibi kişinin kendi yükümlülüklerine uyulmasını gerektirmez. özellikle kusurları önceden bildirmeye ilişkin herhangi bir Yükümlülüklere riayet etmek.

 

(10) Tarafımızdan teslim edilen malların daha fazla işlenmesi veya kurulumu, kusurun fark edilebilir olduğu sürece, her zaman kusur bildiriminden feragat olarak sayılır.

 

(11) Haklı kusur bildirimlerinde, müşteri tarafından yapılan ödemeler ancak

meydana gelen maddi kusurlarla makul orantıdadır. Kusur bildirimi haksız ise, müşteriden bu nedenle yapmış olduğumuz masrafların tazminini talep etme hakkımız vardır.

 

(12) Mutabık kalınan veya olağan kalite veya kullanılabilirlikten yalnızca küçük sapmalar olması durumunda kusur iddiaları mevcut değildir.

 

(13) Maddi kusurların kabulü her zaman yazılı formu gerektirir.

 

(14) Garantimiz, yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, teslimat kaleminin müşteri tarafından amaçlanan ve olağan amaçtan sapan amaca uygunluğunu kapsamaz.

 

(15) Özellikle aşağıdaki durumlarda herhangi bir garanti talebi yoktur:
Uygun olmayan veya uygun olmayan kullanım, aşınma ve yıpranma, yanlış veya ihmalkar muamele, uygun olmayan bakım, uygun olmayan ekipman, amaçlanan, ortalama standart etkilere karşılık gelmeyen mekanik, kimyasal, elektronik, elektrik ve benzeri etkiler.

 

 

§ 9 Çekilme, imkansızlık

(1) Bu hüküm ve koşulların başka bir yerinde düzenlenen durumlara ek olarak, teslimat kalemlerinin kazara kaybolma riski ortadan kalkmadan yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz imkansız hale gelirse, müşteri yazılı bir beyan yoluyla sözleşmeden cayabilir. müşteriye geçti. Yükümlülüklerimizin kısmen imkansız olması durumunda, müşteri kısmi teslimatlarla açıkça ilgilenmiyorsa sözleşmeden çekilebilir. Aksi takdirde, müşteri satın alma fiyatında makul bir indirim talep edebilir. Genel olarak, müşterinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizin ihlali önemliyse sözleşmeden çekilmesine izin verilir.

 

(2) Performansın imkansızlığından ne biz ne de müşteri sorumlu değilse, kısmen sağlanan hizmetler için ödeme alma hakkımız vardır.

 

 

Bölüm 10 Sorumluluk

(1) Yasal sebep ne olursa olsun, yalnızca zararlardan sorumluyuz,

a) biz, yasal temsilcilerimiz veya vekil temsilcilerimiz kasıtlı veya ağır ihmalden suçlu olduğumuz sürece
b) yaşam, uzuv veya sağlık açısından kusurlu yaralanma durumunda
c) önemli sözleşme yükümlülüklerinin kusurlu ihlali durumunda
d) Hileli bir şekilde gizlediğimiz veya yokluğunu bizim tarafımızdan yaptığımız kusurlar olması durumunda
garanti etti
e) Ürün Sorumluluğu Yasasına göre kişisel yaralanma veya özel mülke verilen zararlar için
kullanılan eşyalar sorumludur.

Daha fazla tazminat taleplerinden sorumlu değiliz.

 

(2) Önemli bir sözleşme yükümlülüğü, yerine getirilmesi sözleşmenin düzgün bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan ve sözleşme ortağının düzenli olarak güvendiği ve güvenebileceği bir yükümlülüktür.

 

(3) Temel sözleşme yükümlülüklerinin kusurlu bir ihlali durumunda, sorumluluğumuz sözleşmeye dayalı tipik, makul olarak öngörülebilir hasarla sınırlıdır.

 

(4) Sözleşmeye bağlı olarak tipik, öngörülebilir hasar, ilgili hizmetin sözleşmeye dayalı değeri tutarında değerlendirilecektir.

 

 

§ 11 İfa Yeri, Yargılama Yeri, Hukuk Seçimi

(1) Müşteri ile aramızdaki ticari ilişkiden doğan tüm iddialar için ifa yeri 69502 Hemsbach, Almanya'dır.

 

(2) Müşterinin tacir, kamu hukuku tüzel kişiliği veya kamu hukukuna göre özel bir fon olması durumunda, iş ilişkisinden doğan tüm talepler için yargı yeri ifa yeridir. Bununla birlikte, müşteriye karşı genel yargı yetkisi alanında dava açma hakkına da sahibiz.

 

(3) Bu koşulların geçerli olduğu sözleşmelerden doğan tüm ihtilaflar ve bizimle müşteri arasındaki ticari ilişkiden doğan tüm ihtilaflar için münhasıran Federal Almanya Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Sözleşmesi (CISG) ve uluslararası özel hukukun uygulanması hariçtir.

 

 

§ 12 Son Hükümler

Bu koşulların münferit hükümlerinin tamamen veya kısmen geçersiz olması halinde, diğer hükümlerin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir.

AL toptan satış şirketinin veri koruma beyanı e. K1. Tanımlar

Bu veri koruma beyanı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yayınlandığında Avrupa yasa koyucu tarafından direktifler ve yönetmelikler için kullanılan tanımlara dayanmaktadır. Bu veri koruma beyanı, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki tanımları kullanır: kişisel veriler, veri sahibi, işleme, işleme kısıtlaması, profil oluşturma, sorumlu kişi, alıcı, üçüncü taraf, rıza. Aşağıdaki bağlantı altında, tanımların GDPR kapsamında nasıl anlaşılması gerektiği hakkında bilgi bulacaksınız: http://www.anwaltblog24.de/artikel-4-dsgvo-terminologie


2. Veri denetleyicisinin adı ve iletişim bilgileri


Bu veri koruma bildirimi, aşağıdakiler tarafından veri işleme için geçerlidir:
Sorumlu: AL toptan e. K., sahibi: Sayın Harun Altındal, e-posta: info@al-grosshandel.de, telefon: +49 (0)6201 7100608, faks: +49 0 6201 2749975


3. Kişisel verilerin toplanması ve saklanması ile bunların kullanım türü ve amacı


eBay tarafından sağlanan veri koruma beyanında kişisel verilerinizin toplanması ve saklanması hakkında zaten bilgilendirildiniz (şu adreste mevcuttur:  https://pages.ebay.de/help/policies/privacy -policy.html) ve kullanımlarının türü ve amacı. Buna ilişkin onayınız, kaydınızın bir parçası olarak eBay tarafından alındı. Sizden eBay'in ötesine geçen başka kişisel veriler toplamıyoruz. Sözleşme işleme amacıyla eBay'in bize kişisel verilerinizi göndermesine zaten izin verdiniz. eBay tarafından bize iletilen bu kişisel veriler tarafımızca saklanır.


Bu verileri kullanıyoruz
• sizi müşterimiz olarak tanımlamak için    ;
•   siparişinizi işleme koymak, yerine getirmek ve işleme koymak için;
•     sizinle yazışmak için;
• faturalandırma için    ;
•     mevcut olabilecek herhangi bir sorumluluk iddiasını işleme koymak ve size karşı herhangi bir iddiada bulunmak;


eBay'e kaydınızın bir parçası olarak ve sipariş işleme sırasında, bu verilerin işlenmesi için onayınız alınacaktır.
Veri işleme, siparişinize yanıt olarak gerçekleşir ve siparişinizin uygun şekilde işlenmesi ve satın alma sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi için belirtilen amaçlar için GDPR Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 bent b uyarınca gereklidir.
eBay tarafından toplanan ve siparişinizin işlenmesi için bize iletilen kişisel veriler, Madde 6 Paragraf 1 S. 1 lit. c GDPR'nin vergi ve ticaret hukuku nedeniyle saklama ve belgeleme yükümlülükleri (HGB, StGB veya AO'dan) daha uzun saklamaya mecburdur veya Madde 6 Paragraf 1 S. 1 litre a DSGVO'ya göre daha fazla saklamaya izin verdiniz. eBay'in kişisel bilgilerinizi nasıl sakladığı hakkında daha fazla bilgi için lütfen eBay'in gizlilik politikasına bakın.


4. Veri Paylaşımı


Kişisel verilerinizi, teslimatla görevlendirilen lojistik şirketi ve ödeme konularında görevlendirilen banka gibi sözleşmenin ifasında yer alan hizmet ortaklarına münhasıran üçüncü taraflara aktarıyoruz. Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarıldığı durumlarda ise aktarılan verilerin kapsamı gerekli asgari ile sınırlıdır.

PayPal aracılığıyla, PayPal aracılığıyla kredi kartı, PayPal aracılığıyla otomatik ödeme veya PayPal aracılığıyla "hesapta satın alma" yaparken, ödeme verilerinizi PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L'ye iletiriz. -2449 Lüksemburg (bundan böyle "PayPal" olarak anılacaktır), devam edin. PayPal, PayPal aracılığıyla ödeme yöntemleri kredi kartı, PayPal aracılığıyla otomatik ödeme veya PayPal aracılığıyla "hesapta satın alma" için kredi kontrolü yapma hakkını saklı tutar. PayPal, ilgili ödeme yöntemini sağlayıp sağlamamaya karar vermek amacıyla, istatistiksel ödeme yapılmama olasılığıyla ilgili olarak kredi kontrolünün sonucunu kullanır. Kredi raporu, olasılık değerleri (sözde puan değerleri) içerebilir. Skor değerleri kredi raporu sonucuna dahil edildiğinden, bilimsel olarak kabul görmüş matematiksel-istatistiksel bir sürece dayanmaktadır. Adres verileri, diğer şeylerin yanı sıra, puan değerlerinin hesaplanmasına dahil edilir. Daha fazla veri koruma bilgisi PayPal veri koruma ilkelerinde bulunabilir: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dışında üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır.
Ayrıca kişisel verilerinizi yalnızca aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflara aktarıyoruz:


•    GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. Maddesinin A harfine uygun olarak buna açık onayınızı verdiniz,
•     Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 bent f uyarınca yapılan açıklama GDPR, yasal iddiaların ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için gereklidir ve hiçbir sebep yoktur verilerinizi ifşa etmemekle ilgili her şeyden önce meşru bir menfaatiniz olduğunu varsaymak,
•     GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. maddesinin cf58d'si uyarınca yasal bir açıklama zorunluluğu olması durumunda
•    buna kanunen izin verilir ve Art.
Sipariş sürecinin bir parçası olarak, verilerinizin üçüncü taraflara aktarılması için onayınız alınacaktır.5. Veri sahibi hakları


Hakkın var:
•   Madde uyarınca tarafımızca işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi talep etmek. Özellikle, işleme amaçları, kişisel verilerin kategorisi, verilerinizin ifşa edildiği veya ifşa edileceği alıcı kategorileri, planlanan saklama süresi, düzeltme, silme, kısıtlama hakkının varlığı hakkında bilgi alabilirsiniz. işleme veya itiraz, şikayet hakkının varlığı, bizden toplanmadıysa verilerinizin kaynağı ve profil çıkarma dahil otomatik karar vermenin varlığı ve gerekirse ayrıntıları hakkında anlamlı bilgiler;
•    GDPR'nin 16. Maddesine göre, tarafımca saklanan kişisel verilerinizin hatalı veya tamamlanmasını derhal talep etmek;
•     GDPR'nin 17. Maddesine göre, tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin silinmesini talep etmek için, işlemenin ifade özgürlüğü hakkını kullanma ve bilgi, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için, kamu yararı nedenleriyle veya yasal iddiaları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için;
•    Madde 18'e göre DSGVO, verilerin doğruluğuna sizin tarafınızdan itiraz edildiği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etmek için, işleme yasa dışıdır, ancak bunların silinmesini reddediyorsunuz ve artık verilere ihtiyacımız yok, ancak yasal iddialarda bulunmak, bunları uygulamak veya savunmak için bunlara ihtiyacınız var veya GDPR Madde 21 uyarınca işlemeye itiraz ettiniz;
•    Madde 20 DSGVO'ya göre, bize vermiş olduğunuz kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın ve makine tarafından okunabilir bir formatta almak veya talep etmekle yükümlü başka bir kişi;
•    GDPR'nin 7. Maddesinin 3. Paragrafına göre, bize verdiğiniz onayı herhangi bir zamanda geri almak için. Sonuç olarak, gelecekte bu rızaya dayalı olarak veri işlemeye devam etmemize artık izin verilmemektedir ve
•   GDPR Madde 77 uyarınca bir denetim makamına şikayette bulunmak. Kural olarak, her zamanki ikamet veya iş yerinizin denetim makamına veya şirket merkezimize başvurabilirsiniz.6. İtiraz Hakkı


Kişisel verileriniz GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendi f harfi uyarınca meşru menfaatlere dayalı olarak işleniyorsa, kişisel verilerinizin GDPR'nin 21. maddesi uyarınca işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır. bu, sizin özel durumunuzdan kaynaklanan veya itiraz doğrudan reklama yöneliktir. İkinci durumda, belirli bir durum belirtmeden uygulayacağım genel bir itiraz hakkınız var.
İptal veya itiraz hakkınızı kullanmak isterseniz, (shop-weinheim@web.de) adresine e-posta göndermeniz yeterlidir.


7. Veri Güvenliği


Veri güvenliği hakkında bilgi için, lütfen 3. bölümde verilen bağlantı aracılığıyla erişilebilen eBay tarafından sağlanan veri koruma beyanına bakın.
Ayrıca verilerinizi kazara veya kasıtlı manipülasyona, kısmen veya tamamen kaybolmaya, imhaya veya üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz erişime karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri kullanıyoruz. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli iyileştirilmektedir.


8. Bu veri koruma beyanının güncellenmesi ve değiştirilmesi


Bu veri koruma beyanı şu anda geçerlidir ve Mart 2018 statüsüne sahiptir.
Değişen yasal veya resmi gereklilikler nedeniyle, bu veri koruma beyanının değiştirilmesi gerekebilir. Mevcut veri koruma beyanı, Genel Hüküm ve Koşullarımız (GTC) ile bağlantılı olarak bulunabilir. Veri koruma beyanını istediğiniz zaman orada görüntüleyebilirsiniz.

 

bottom of page